Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
 26/01/22  Thông báo  735
Các bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 09 ngày, từ ngày 29/01/2022 đến ngày 06/02/2022 (Từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng).Học sinh được nghỉ 14 ngày, từ ngày 27/01/2022 đến ngày 09/02/2022 (Từ 25 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng)