Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Mỹ Hương

Mỹ Tú - Sóc Trăng
stg-mytu-mnmyhuong@edu.viettel.vn