Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Mỹ Tú - Sóc Trăng
Ngày ban hành:
16/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/11/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THÁNG 10

Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/09/2018
Ngày hiệu lực:
04/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018

Ngày ban hành:
01/08/2018
Ngày hiệu lực:
01/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KÊ HOẠCH THÁNG 2/2018

Ngày ban hành:
12/02/2018
Ngày hiệu lực:
12/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

Ngày ban hành:
08/01/2018
Ngày hiệu lực:
08/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017

Ngày ban hành:
20/12/2017
Ngày hiệu lực:
20/12/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực